2017-04-17 Цогц борлуулалт хөгжүүлэгч

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд шаардлагатай судалгаануудыг макро/микро түвшинд хийх, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан гаргах, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ с

2017-04-17 Цахим суваг хөгжүүлэгч

Банкны цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хөгжүүлэх, системийн боломжийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүд болон өгөгдлүүдийг нэвтрүүлэх, цахим системийн найдварта

2017-04-13 Зөвлөн халамжлагч /Зээлийн эдийн засагч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүрэг

2017-04-10 Хамтын ажиллагаа, төслийн менежер

Гадаад болон дотоотын санхүүгийн болон төслийн байгууллагын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, эх үүсвэр татах талаар судалгаа хйих танилцуулах, мэдээллээр хангах, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах, хяналт т

2017-01-23 Дотоод Аудитын Захирал

Ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажиллана. 

2016-03-22 Салбарын захирал/Манлай халамжлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.