2017-05-25 Барилгын төсөвчин

Барилгын төсөв хийх, төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангах; Ажил үүргийн тодорхойлолтын дагуу

2017-05-25 Зохион байгуулагч

Үл хөдлөх, түрээс, үйлчилгээ, сөх-ийн  өдөр тутмын  үйл ажиллагааг хэвийн явуулах,Удирдлагыг мэдээллээр хангах,холбогдох тайлан мэдээг цаг тухайд нь өгөх,Түрээслэгч,түрээслүүлэгч нарын хооро