2017-04-21 ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Борлуулалтын дүн мэдээг нэгтгэх, тайлагнах;Тооллогын нэгдсэн хуваарь болон явцын тооллого явуулах, үр дүнг тайлагнах;Картын гүйлгээ шалгах;Орлого, зарлагын бүртгэл хийх, тайлан гаргах;Тооллогын арга

2017-04-20 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АШИГЛАЛТ, ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн хөрөнгийн тооллогын нэгдсэн хуваарь гарган батлуулж үндсэн хөрөнгийн тооллогыг чанартай үр дүнтэй биечлэн хийж, үр дүнг тайлагнах, гарсан үр дүнгээр асуудлыг шийдвэрлэх;Шинээр авах, хөрө

2017-04-20 БҮСИЙН ЧАНАР, ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компаний хэмжээнд үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр Дотоод хяналтын төлөвлөгөөг /сар, улирал, жилээр/ гарган батлуулж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах; Ажлынбайрны эрүүл ахуйн стандарт болон

2017-04-20 ДОТООД ХУДАЛДААНЫ АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт,татан авалт,захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих;Зах зээлийн судалгаа хийх;Гэрээг боловсруулан,удирдлага болон харилцагчид тайлагнах, дүгнэх;Нийлүүлэгч, харилцагчийн хамтын ажи

2017-04-20 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

Компаний ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах үйл ажиллагааг салбарын олон улсын жишиг болон дотоод зах зээлийн хандлагад нийцүүлэн төгөлдөржүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

2017-04-20 ЧАНАР, ХЭМАБ-ын АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Компаний хэмжээнд үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр Дотоод хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах;Бүсийн эрүүл ахуй дотоод хяналтын менежерүүдийг ажил үүрэг, уди

2017-04-20 БОРЛУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Судалгаанд үндэслэн компанийн барааны категор ба түүний бодлогыг тодорхойлох; Категорын барааны борлуулалт, үр ашигт үнэлгээ шинжилгээг тогтмол хийж сайжруулалтын хэрэгцээг тодорхойлох; Категорын

2017-04-20 НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ МАРКЕТИНГ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЕНЕЖЕР

Компанийн стратеги, брэндингийн бодлогыг дэмжих ОНХ-ны бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулах; Компанийн ОНХ бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;Компанийн ОНХ төлөвлөгөөний хэрэгжилтэ

2017-04-20 ЧАДАМЖИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компанийн хэмжээнд чадамжийн удирдлагыг нэвтрүүлэх төслийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих; Компанийн чадамжийн толь боловсруулах ажлын хэсгийг ахалж, мэргэжлийн арга зү

2017-04-20 МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Салбарын хөгжлийн олон улсын болон дотоодын чиг хандлага, төлөв байдалд нийцүүлэн компанийн маркетинг, ОНХ бодлого, стратегийг боловсруулах;Стратегитай уялдуулан компанийн маркетинг, ОНХ, брэнди